1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetových stránok www.profesiadays.sk, www.hrdays.sk, www.hrclub.sk/trhprace (ďalej len ako„ Internetová stránka“) a poskytovateľom služieb  na Internetovej stránke a organizátorom podujatí pod názvom Profesiadays, HR days, Trh práce („ďalej len ako „Podujatie“).

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri prevádzkovaní Internetovej stránky a organizovaní Podujatia. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Internetovej stránky a návštevníkov Podujatia.

Nižšie uvedené pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a návštevníkom Internetovej stránky a/alebo Podujatia sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Službou sa rozumie organizovania Podujatí a predaj vstupeniek na Podujatie prostredníctvom Internetovej stránky, v prípade iné doplnkové služby v rozsahu reklamných a marketingových aktivít Prevádzkovateľa.

Klient je podnikajúcou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke; predovšetkým za účelom navštíviť Podujatie organizované Prevádzkovateľom.

Vstupenka je potvrdenie o vzniku zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom. Vstupenka obsahuje názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky, identifikáciu Usporiadateľa Podujatia, identifikačné číslo Vstupenky, identifikačné údaje Majiteľa vstupenky.

Majiteľ vstupenky je podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a zakúpila právo zúčastniť sa  na Podujatí pre seba alebo pre tretiu osobu.

Cenník je zoznam obsahujúci zoznam cien za  Vstupenku, Cenník je zverejnený na Internetovej stránke.

Organizačný poriadok je zoznam pravidiel správania sa, ktoré je umiestnené na mieste Podujatia, obsahuje najmä základné bezpečnostné pravidlá pri účasti na Podujatí.

 

2. Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia klienta na Internetovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom vzniká potvrdením objednanej Služby Prevádzkovateľom (prostredníctvom Internetovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom).

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu Prevádzkovateľa a Klienta. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu alebo zrušenie objednanej Služby podmieniť úhradou storno poplatku.

 

3. Cena Služieb a platobné podmienky

Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Internetovej stránke v deň objednania Služby.

Prevádzkovateľ vystaví faktúru (daňový doklad),  splatnosť faktúry je najmenej 14 dní odo dňa jej vystavenia. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.

Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi riadne a včas bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre.

V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

 

4. Ďalšie práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

Majiteľ vstupenky alebo ním poverená osoba je oprávnená použiť Vstupenku na vstup na Podujatie, zároveň si je vedomý skutočnosti, že na Podujatí je povinný sa riadiť Organizačným poriadkom a bezpečnostnými pokynmi Prevádzkovateľa.

Majiteľ vstupenky je oprávnený vstupenku previesť na inú osobu, najmä na svojich zamestnancov, avšak je zakázané kupovať vstupenky na účely ich ďalšieho predaja.

Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Prevádzkovateľovi a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

 

5. Zodpovednosť za škodu

Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie ceny alebo Prevádzkovateľov nárok na úhradu zostane zachovaný.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenia alebo stratu vstupenky zavinené Majiteľom vstupenky a za zlyhanie doručenia vstupeniek spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi zadanými Majiteľom vstupenky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, spôsobené konaním, nekonaním, oneskoreným konaním, zmenou miesta konania Podujatia. V prípade zrušenia resp. nekonaním Podujatia, Prevádzkovateľ sa zaväzuje odškodniť Majiteľa vstupenky do výšky Ceny jeho Vstupenky.

 

6. Storno podmienky

Majiteľ vstupenky je oprávnený odstúpiť od zmluvy  a tým zrušiť svoju účasť na Podujatí, doručením písomného prejavu vôle o odstúpení na adresu Prevádzkovateľa. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v zmysle § 355 zákona č. 513/1991 obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je oprávnený  účtovať storno poplatky nasledovným spôsobom:

  • pri zrušení účasti v lehote 60 a viac dní pred začiatkom Podujatia je storno poplatok 25% z celkovej ceny,
  • pri zrušení účasti v lehote 45 – 59 dní pred začiatkom Podujatia je storno poplatok 50% z celkovej ceny,
  • pri zrušení účasti v lehote 31 – 44 dní pred začiatkom Podujatia je storno poplatok 75% z celkovej ceny,
  • pri zrušení účasti v lehote 30 a menej dní pred začiatkom Podujatia je storno poplatok 100% z celkovej ceny.

 

7. Ochrana osobných údajov

Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na účely registrácie a poskytovania služieb  spoločnosťou Profesia s.r.o. súvisiacich s registráciou, najmä na vzájomnú komunikáciu pri organizovaní Podujatia.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s  § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

 

8. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Internetovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Všetky vzťahy neupravené v zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v zmluve.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa:

1.9.2016