Novinky v roku 2019: Zamestnávateľov čaká rok plný zmien

9. januára 2019
4 min

[:sk]Nový rok so sebou už tradične prináša nové predsavzatia, nové výzvy a projekty a samozrejme aj nové povinnosti. Pozrite si stručný prehľad toho, aké legislatívne zmeny vstúpili do platnosti a čo nás čaká v roku 2019.

Nezamestnanosť môže ešte klesať

V roku 2018 nezamestnanosť na Slovensku viackrát prekročila historickú hranicu. V novembri dokonca dosiahla najnižšiu úroveň 5,09 %. V roku 2019 predpokladáme, že sa situácia ustáli, no stále je tu priestor na pokles nezamestnanosti pod 5 %. Môžu za to najmä regionálne rozdiely, kedy máme stále regióny s nadpriemernou nezamestnanosťou (Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj) a práve tam je potenciál, že bude nezamestnanosť klesať.

Na druhej strane máme regióny, kde je nezamestnanosť nižšia ako 2 %, čo znamená, že zamestnávatelia pociťujú nedostatok pracovnej sily. Riešením, ktoré sa ponúka je zvýšenie zamestnávania cudzincov v týchto pozíciách.

Povinnosť informovať štát o otvorených pracovných pozíciách

Od 1. januára vzniká všetkým zamestnávateľom na Slovensku povinnosť nahlásiť každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku. Môžu tak urobiť úradu, pod ktorého obvod pracovné miesto spadá alebo cez informačný systém verejnej správy. Pokuta za nesplnenie tejto povinnosti siaha do výšky 300 eur.

Vďaka dohode spoločnosti Profesia s Ústredím práce platí, že ak spoločnosť uverejní pracovnú ponuku na portáli Profesia.sk, tak tým zároveň spĺňa túto povinnosť. Naši klienti tak nemusia pracovné ponuky nahlasovať duplicitne a vyhnú sa tak byrokracii navyše.

Zamestnávatelia budú prispievať zamestnancom na rekreáciu

Rekreačné poukazy sú realitou. Od prvého dňa nového roka tiež vzniká povinnosť prispievať zamestnancom na rekreáciu. Poukazy majú podporiť oddych a regeneráciu a zároveň cestovný ruch na Slovensku. Povinnosť platí pre každého zamestnávateľa s viac ako 49 zamestnancami a predstavuje dodatočné náklady pre zamestnávateľov. Malé firmy si asi dobre premyslia, či naozaj potrebujú 50. zamestnanca.
Rekreačné poukazy v roku 2019 - INESS
Nárok na rekreačný poukaz má každý zamestnanec, ktorý je zamestnaný v pracovnom pomere, ktorý trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov. O poukaz musí zamestnanec požiadať a následne po rekreácii priniesť do 30 dní účtovné doklady. Výška príspevku je 55 % oprávnených výdavkov (výdavky spojené s najmenej dvoma prenocovaniami), maximálne však v hodnote 275 eur ročne.

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín bude jednoduchšie

Od januára sa zjednodušili podmienky zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Je to opatrenie, ktoré má pomôcť s nedostatkom zamestnancov pre problematické profesie. Jednou zo zmien je častejšia aktualizácia zoznamu nedostatkových profesií, a to každý štvrťrok (doteraz sa zoznam aktualizoval ročne).

Ku koncu minulého roka, pracovalo na Slovensku okolo 66 600 cudzincov, z toho menej ako polovicu tvoria cudzinci z tretích krajín. Práve pre túto skupinu sa skrátili lehoty pre posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania z 90 dní na 30 dní v prípade nedostatkových zamestnaní, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier.

Klauzuly o mlčanlivosti ohľadom platových podmienok v pracovných zmluvách zamestnancov už neplatia

Mali vaši zamestnanci zakázané rozprávať o svojich platoch? To už viac neplatí. Od januára 2019 nemôže zamestnávateľ obmedzovať alebo prikázať mlčanlivosť zamestnancom ohľadom ich pracovných alebo platových podmienok. Ak máte zamestnancov, ktorí majú takéto podmienky v zmluvách z minulosti, tak berte na vedomie, že aj na ne sa vzťahuje nová legislatíva a mali by ste im zmluvy upraviť.[:]

Napísal Anton Khúla