Uchádzači budú vedieť vyhľadávať pracovné ponuky vo svojom okolí

8. novembra 2018
9 min

[:sk]Tento rok sa niesol v znamení zmien spôsobu vyhľadávania pracovných ponúk na Profesia.sk. V prvej fáze sme v  máji tohto roku začali detailnejšie rozlišovať ponuky podľa lokality. V najbližších týždňoch uvedieme druhú fázu, kde sme sa zamerali na uchádzačov. Po novom si budú môcť hľadať prácu nielen v konkrétnej lokalite, ale aj podľa vzdialenosti, do akej chcú do práce dochádzať. Tým pádom môžu byť vaše ponuky viditeľné pre väčší počet uchádzačov o prácu. Ako bude nové vyhľadávanie fungovať a čo sa zmení?

Ako to fungovalo doteraz

Z pohľadu lokality existovali dva typy pracovných ponúk – tie, ktoré majú miesto výkonu práce na konkrétnom mieste a tie, ktoré vo zvýšenej miere vyžadovali cestovanie. Pracovné ponuky si uchádzači mohli vyhľadávať podľa okresného mesta, kraja, alebo krajiny.

Ak si uchádzač hľadal prácu v konkrétnej lokalite, napr. v Nitre, zobrazili sme mu všetky vyhovujúce ponuky z daného okresu a okrem toho aj ponuky, ktoré mali zadané len Nitriansky kraj s tým, že sme ich označili ako ponuky vyžadujúce cestovanie.

Naopak, ak si uchádzač vyhľadával ponuky napr. v celom kraji (napr. Nitrianskom), zobrazili sme mu všetky ponuky, ktoré mali zadaný daný kraj, ale aj všetky ponuky z okresov daného kraja (napr. Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce alebo Komárno).

Vyhľadávanie práce v okolí

Cieľom vyhľadávania práce v okolí je zobrazovať vo výsledkoch viac relevantných pracovných ponúk pre uchádzačov. Ak si uchádzač po novom vyberie lokalitu, bude si môcť zároveň vybrať, do akej vzdialenosti od danej lokality chce, aby sa mu ponuky zobrazovali. Z prieskumu návštevníkov Profesia.sk sme totiž zistili, že každý piaty respondent je ochotný do zamestnania dochádzať.*

Profesia.sk - Vyhľadávanie pracovných ponúk v okolí

Nové vyhľadávanie práce v okolí (tzv. rádiuse) umožní používateľom vybrať okruh 10km, 20km, 30km, 60km, 100km, alebo presnú lokalitu (napr. pre územné hranice mesta).

Pracovné ponuky s presným miestom práce (na obrázku oranžovou farbou) sa budú vo výsledku zobrazovať v prípade, že spadnú do vybraného rádiusu.

Keďže pri ponukách vyžadujúcich cestovanie (na obrázku zelenou farbou) nepoznáme presné miesto práce, museli sme spôsob filtrovania pri tomto type pracovných ponúk upraviť. V prípade, že vybraný rádius zasiahne do kraja, ktorý má ponuka uvedený, vo výsledkoch sa zobrazí. Ak ho vybraný rádius minie, ponuka sa nezobrazí.

V niektorých prípadoch sa tak používateľom môžu zobraziť aj ponuky, ktoré budú vyžadovať cestovanie do väčšej vzdialenosti. Nechceli sme však znevýhodňovať spoločnosti, ktoré ponúkajú prácu vodičom alebo obchodným cestujúcim, keďže ich práca je závislá na cestovaní.

Profesia.sk - Pracovné ponuky v okolí

Zjednodušujeme vyhľadávanie

Okrem zmien vo vyhľadávaní sme sa snažili čo najviac zjednodušiť aj vyhľadávacie polia. Naďalej budú na vyhľadávanie určené dve polia. To prvé – univerzálne – bude určené na zadávanie pracovnej pozície, názvu firmy, alebo iného kľúčového slova. V druhom poli bude možné zadať lokalitu a vzdialenosť, do akej sa budú pracovné ponuky zobrazovať.

Keď konkrétne miesto práce neexistuje…

Nie všetky pracovné ponuky majú svoje miesto práce. Príkladom môže byť práca vykonávaná na diaľku alebo z domu (netreba si však mýliť s benefitom home-office). Pre tieto ponuky sme vytvorili nový typ miesta práce Práca z domu, ktorú si môžete zvoliť vo formulári pracovnej ponuky. V tomto prípade lokalitu nezadávate a ponuky sa zobrazia vo výsledkoch pri všetkých lokalitách. Tieto ponuky prechádzajú kontrolou zo strany Profesie, aby išlo naozaj len o ponuky, ktoré nevyžadujú návštevu pracoviska.

Čo sa nezmení

Z pohľadu inzerujúcej firmy, ktorá zadáva pracovné ponuky manuálne, alebo ich importuje, sa vás zmeny vo väčšej miere nebudú týkať. Vaše zverejnené pracovné ponuky nebudete musieť upravovať. Pri nových ponukách si budete môcť vybrať z 3 možností pri mieste výkonu práce. Stačí, keď sa budete riadiť pravidlami zadávania miesta práce v pracovných ponukách.

*20% ľudí (vzorka 10 238 respondentov) uviedlo, že sú ochotní dochádzať každý deň do zamestnania viac ako 30 km (Profesia.sk, august 2017)[:en]This year was in signs of the changes how our job search on Profesia.sk works. In the first phase set in May, we started to closer differentiate job postings based on their location. The second phase will follow in the next weeks and will be focused on job seekers. They will be able to search jobs not only in the exact location, but also by the distance they choose. This way your job postings may be visible to a bigger number of job seekers. How will the new search work and what will change?

How has it worked

There were two types of offers based on location – the ones with the specific place of employment and the ones which required travelling. Job seekers could search the jobs by city, region or country.

If a job seeker looked for a job in a specific location, f. e. in Nitra, we showed him all suitable postings from the district, but also postings which were submitted from Nitra region and we labelled them jobs that required travelling.

On the other hand, if a job seeker searched for jobs in the whole region (f. e. Nitra region), we showed him all postings with appropriate region, as well as all postings from cities in that region (f. e. Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce or Komárno).

Job search by distance

The goal of the new job search by distance is to show more relevant job postings. If a job seeker chooses a location, he can also choose how far from the location he wants to see the results. Based on a poll of Profesia.sk visitors, we found out that each fifth visitor is willing to travel for work.*

Profesia.sk - Vyhľadávanie pracovných ponúk v okolí

The new job search by distance (radius) will allow to choose from the distance of 10 km, 20 km, 30 km, 60 km or an exact location (f. e. city border area).

Job postings with an exact location (orange colour in the picture) will show in the results, if they are inside the chosen radius.

However, we do not know the exact location of job postings which require travelling (green colour in the picture), therefore we had to adapt the way these jobs are filtered. If the chosen radius penetrates the region in the job posting, it will be shown in the search results. If the chosen radius doesn’t touch the region, the job posting will not be shown.

In some cases, the job seekers will see job postings which require further travelling. We didn’t want to disadvantage companies that offer jobs to drivers or travelling salesmen since their job depends on travelling.

Profesia.sk - Pracovné ponuky v okolí

The search will be easier

Besides changes regarding the job search, we tried to simplify the search boxes. Henceforth, there still will be two search boxes. The first one – universal – will be designed to put in job position, company name or other key words. The second one will be used for the location and the distance.

What if, a specific location of employment doesn’t exist…

Not all job postings have their place of employment. For example, it can be remote work or work from home (not to be confused with home office). Therefore, we created a new workplace type, Remote work, that can be chosen while submitting the job posting. In this case, you don’t put in the location and the job posting will be shown regardless. Profesia will check these job postings, so there would only be the ones that really do not require working from the office.

What will not change

If you are a company which submits their job postings manually, or you import them, you will not be affected much by the changes. You will not have to adjust your published job postings. When submitting a new job, you can choose from three options regarding the location. All you have to do is to follow the job posting location guidelines (in Slovak).

*20% of people (10 238 asked) said, that they are willing to travel for work over 30 km every day (Profesia.sk, August 2017).[:]

Napísal Anton Khúla