Databáza životopisov: 9 tipov, ako ju využiť naplno

Rady a tipy
28. septembra 2021

[:sk]Databáza životopisov môže byť vaším skvelým pomocníkom. Môžete ju využiť na vyhľadávanie vhodných kandidátov na otvorené pozície, získanie prehľadu o voľných uchádzačoch na trhu práce či vytvorenie poolu kvalifikovaných kandidátov. Pripravili sme tipy, ktoré vám s ňou uľahčia prácu.

1. Buďte pri hľadaní nového kolegu proaktívni

V databáze životopisov od Profesie máme okolo 70 000 aktívnych životopisov uchádzačov, ktorí si prácu hľadajú aktívne aj pasívne. Je to užitočný nástroj, ktorý sa vám hodí, či už na priame kontaktovanie vhodných kandidátov alebo na to, aby ste si urobili prehľad dostupných kandidátov vo vašom odvetví na trhu práce.

Prezeranie anonymizovaných profilov je pre registrované firmy na Profesia.sk bezplatné.

2. Uchádzači, ktorí spĺňajú vaše kritériá

Ak sa vám 70 000 životopisov zdá veľa, nemajte obavy. V rámci databázy máme viaceré filtre, vďaka ktorým si jednoducho zobrazíte iba kandidátov, ktorí zodpovedajú vašim požiadavkám. Filtrovať môžete podľa kraja, druhu pracovného pomeru, pozície či podľa toho, ako dlho sú životopisy v databáze zverejnené.

Na presnejší výber máme k dispozícii rozšírené vyhľadávanie. Takto si môžete životopisy filtrovať aj podľa vzdelania, znalostí, platu, vodičského preukazu, praxe či iných kritérií.

TIP: Zaujímajú vás finančné požiadavky kandidátov na konkrétnej pozícií alebo v konkrétnom regióne? Platový report od Platy.sk vám pomôže s nastavením platového rozmedzia tak, aby bola vaša pracovná ponuka konkurencie schopná.       

databáza životopisov

3. Naučte sa vyhľadávať efektívne

Na vyhľadávanie v databáze životopisov môžete použiť aj filtrovanie na základe kľúčového slova. Slúži na to horné vyhľadávanie. V prvom políčku môžete zadať pozíciu, odvetvie alebo akékoľvek kľúčové slovo. V políčku vedľa si zvolíte lokalitu. Vyberať môžete krajinu, kraj alebo okres.

Do vyhľadávania môžete zadať jeden alebo viacero výrazov. Aby sa vám výsledky vyhľadávania zobrazili podľa vašich predstáv, pozrite si, ako funguje vyhľadávanie podľa viacerých výrazov.

databáza životopisov

4. Označte si svojich favoritov

Uchádzačov, ktorí vás v databáze zaujmú si môžete jedným klikom zaradiť do vášho výberového konania. Stačí, keď v profile uchádzača kliknete na „pridať do mark konania“. Mark je nástroj na prácu s uchádzačmi, ktorý je po novom prístupný pre všetkých registrovaných klientov. Nájdete ho po prihlásení do vašej Firemnej zóny na Profesia.sk, v sekcii Vaši uchádzači v marku.

databáza životopisov

5. Dostávajte vhodných uchádzačov priamo na e-mail

Nestrácajte čas a majte prehľad o najčerstvejších uchádzačoch v databáze. Nechajte si nové vyhovujúce životopisy posielať každé ráno na váš e-mail. Kliknite v databáze na tlačidlo „zasielať životopisy e-mailom“, vyberte si kritériá, ktoré sú pre vás dôležité a nastavte e-mailovú adresu.

TIP: Pri výbere kritérií sa zamerajte iba na požiadavky, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak ich zadáte príliš veľa, môže sa stať, že prídete o zaujímavých kandidátov. Šikovní zamestnanec sa mnohé úkony dokáže naučiť počas zaškoľovania alebo samotného výkonu práce.     

6. Aktuálne životopisy

Denne do databázy pribúdajú nové alebo aktualizované životopisy. Po vytvorení životopisu na Profesii sa uchádzačov pýtame, o akú prácu a v akej lokalite majú záujem a či si želajú, aby sa ich životopis zobrazoval zamestnávateľom. Máme tak presné informácie, ktoré zvyšujú kvalitu výsledkov vyhľadávania. Životopis, ktorý je v databáze nečinný 3 mesiace, je automaticky odstránený, kým si ho kandidát znovu neaktualizuje.

7. Neaktuálneho uchádzač môžete nahlásiť

Ak sa vám stane, že oslovíte s ponukou práce kandidáta z databázy, ktorý si už prácu nehľadá, môžete nám ho nahlásiť. Naši kolegovia na oddelení podpory zákazníkom overia stav uchádzača. Ak sa potvrdí, že si prácu už nehľadá, kredit, ktorým ste si otvorili jeho kontaktné údaje, vám vrátime.

8. Kvalitnejšie životopisy

Od septembra sme pre uchádzačov spustili úplne nový, moderný formulár životopisu na Profesii. Poskytne tak uchádzačom lepší zážitok z výroby životopisu a zároveň je navrhnutý tak, aby sme skvalitnili údaje v databáze životopisov.

databáza životopisov

9. A čo GDPR?

Uchádzači dávajú súhlas ešte pred vytvorením životopisu na Profesia.sk za účelom sprístupnenia životopisu v databáze pre obchodných partnerov so zámerom ponúknutia vhodnej práce. Uchádzačov z databázy Profesia teda môžete osloviť s pracovnou ponukou (avšak nemôžete im posielať marketingové ponuky). Ak si kontakt odkryjete, ale uchádzača o prácu nekontaktujete, vzniká vám oznamovacia povinnosť voči osobe, ktorej kontakt ste si odkryli.

Pár základných informácií o databáze životopisov od Profesie

Databáza životopisov je pre registrovaných klientov Profesie bezplatná v anonymizovanej podobe. Môžete si prezerať profily uchádzačov alebo použiť filtre a zobraziť si takých, ktorí spĺňajú vaše požiadavky. Následne uvidíte zoznam anonymizovaných kandidátov s informáciami ako prax, hľadaná pozícia, bývalí zamestnávatelia, bydlisko a lokalita, v ktorej si kandidát prácu hľadá.

Môžete si zobraziť aj kompletný životopis kandidáta, avšak bez osobných a kontaktných informácií.

Ak chcete kandidáta kontaktovať, na odokrytie kontaktných údajov budete potrebovať kredity. 1 kredit = 1 odokrytý kontakt. Platnosť kreditov je 12 mesiacov odo dňa zakúpenia. Výhodnejšie je zakúpiť si kredity v balíkoch.

Mám záujem o CV balík

[:en]The CV database can be a big help in your recruitment process. You can use it to search for the right candidates, to get an inside view of candidates available on the labour market, or to create your own pool of qualified candidates. Let’s look at couple useful tips for our CV database.

1. Be more proactive in your recruitment

There are approximately 70 000 active CVs of active and passive job seekers in the Profesia CV Database. It is a very useful tool, that can be used to contact suitable candidates directly, or to get an idea what kind of candidates are available in your industry on the labour market.

Browsing the anonymized profiles is free for companies registered on Profesia.sk.

2. Job seekers that fit your requirements

Does 70 000 CVs seem a lot to you? Don’t worry. In the CV database, there are several filters that will help you display only the candidates who fit your requirements. You can filter by region, type of employment, job position, or how long are the CVs published.

For a more specific search, use advanced search. You can filter CVs by education, skill, salary, drivers’ licence, experience, or other criteria.

TIP: Do you want to know what are the salary requirements for a specific job or in a specific region? Salary report by Platy.sk can help you set your offered salary range, so that your job ad will be competitive.

CV database

3. Learn to search effectively

Beside filters, you can also use the keyword-based search in the CV database. The search consists of two parts. Firstly, you can search by position, industry, company, or any keyword. Secondly, you search by location. You can choose country, region, district, or town.

You can enter one or several expressions. To get the correct and expected search results, take a closer look at how the multiword search works.

CV database

4. Mark your favourites

You can very easily add candidates, who caught your interest, to your recruitment process. Just click on “add to mark process” when you are on the candidate’s profile page. Mark is a tool that you can use to optimize your recruitment process and work with you applicants. Now, it is free and available to all registered Profesia clients. You can find it, after logging into your Company zone on Profesia.sk in the section Your applicants in mark.

CV database

Receive the suitable candidates directly in your inbox

Do not waste your precious time and be up to date on the freshest candidates in the database. Find every morning the newest and suitable candidates in your inbox. Just click on the button “send CVs via email”, set your criteria and set the e-mail address.

TIP: When choosing criteria, focus on the necessary ones. If you choose too many, you can miss out on some interesting candidates. Remember, that a smart employee can pick up many skills during training or while working.

6. Fresh resumes

There are new or updated CVs coming into the database every day. After candidates finish their CV on Profesia, we ask them, what kind of job and in which location are they looking for and whether they want their CV to be available to employers in the database. That way we have specific information, which makes the search results more accurate. A resume that is left untouched for 3 months is automatically removed from the database, unless it is updated.

7. You can report a candidate

If you contact a candidate who is at the time not looking for a new job, you can report the candidate. Our colleagues from customer support will check with the candidate. If they confirm that the candidate is not looking for a job, we will return your credit, which you used to show the candidates’ contact information with.

8. CVs with more quality

Since September 2021 we have launched a brand new, modern CV form on Profesia. Job seekers can enjoy a better experience creating their resumes and at the same time, it is designed to give more exact information about candidates in the CV database.

databáza životopisov

9. What about the GDPR?

Candidates give their consent before creating their CV on Profesia.sk in order to access their CV in the database for business partners with the intention of offering a suitable job. You can address the candidates with a job offer (however you can’t send them marketing information). If you uncover contact details, but decide not to contact the candidate, you’ll have an informational duty towards the concerned person.

Information about Profesia CV database

The CV database is free for registered Profesia clients in its anonymized form. You can browse the CVs or filter only the ones that fit your criteria. Then, you will see a list of anonymized candidates and their information like experience, former employers, sought jobs, address and a location where they want to work.

You can also display the whole CV, however, without contact information.

If you want to contact chosen candidate, you will need credits to show the contact information. 1 credit = 1 uncovered contact. Credits are valid for 12 months since activation. It is more cost saving to buy credits in packages.

I want to order a CV package

[:]

Napísal Lucia Belanová
#Databáza životopisov