Najčastejšie klientov zaujíma porovnanie s konkurenciou a zhodnotenie úspešnosti ich náboru – Katarína Antalová, dátová analytička Profesie

Rady a tipy
18. júla 2022
5/5
10 min

Dáta a ich analýza nám často vedia dať odpovede na dôležité otázky. Katarína Antalová patrí medzi dátové analytičky Profesie a venuje sa príprave klientskych analýz trhu práce, ako aj príprave interných dátových podkladov.

Katarína Antalová

V rozhovore sme sa porozprávali o tom:

  • aké dáta Profesia zbiera, sleduje a analyzuje
  • na čo všetko dáta z trhu práce využívajú
  • ako môžu dátové analýzy pomôcť firmám
  • aké pozície sú ťažko obsaditeľné a ako v tom dokáže pomôcť dátová analýza

Aké všetky dáta z trhu práce Profesia sleduje a analyzuje?

Profesia má dva hlavné zdroje dát. Prvým sú pracovné ponuky zverejňované na našom portáli. Tie priraďujeme k pracovných pozíciám a kategóriám (resp. odvetviam) a majú rôzne charakteristiky, ako napríklad, informácie o ponúkanom plate, mieste výkonu práce, type úväzku, alebo obsahujú zoznam ponúkaných benefitov. Pri každej pracovnej ponuke sledujeme počet zobrazení ponuky a počet reagujúcich uchádzačov. Všetky tieto údaje nám spolu dávajú obraz o štruktúre pracovných ponúk a dostupnosti uchádzačov a tým aj o aktuálnej situácii na trhu práce.

Druhým dôležitým zdrojom informácií je databáza životopisov, ktoré si uchádzači vytvorili na stránke Profesia. Vďaka údajom zo životopisov môžeme analyzovať, akí ľudia si momentálne hľadajú zamestnanie, aká je dostupnosť rôznych typov uchádzačov, napríklad v jednotlivých regiónoch alebo podľa dosiahnutého vzdelania.

Aké ďalšie zdroje dát v Profesii používate a pracujete s nimi?

Veľmi často využívame mzdové údaje z portálu Platy.sk. Prieskum platov je založený na dotazníkoch od zamestnancov a vypočítava celkové a základné platy pomocou kvantilovej regresie. Tieto údaje nám dopĺňajú obraz o mzdových podmienkach na Slovensku. 

Pracujeme aj s voľne dostupnými externými údajmi o makroekonomických ukazovateľoch, akými sú miera inflácie, vývoj miery nezamestnanosti alebo HDP. Najčastejšie využívame údaje zo Štatistického úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo správy a komentáre NBS.

Dáta od Profesie môžeme často vidieť v médiách. Na čo ďalšie ich ešte využívate?

Naše dáta často využívame a prezentujeme na rôznych konferenciách a diskusiách, ktoré sú zamerané na HR, na konkrétne odvetvie, alebo hovoríme o celkovom stave trhu práce na Slovensku.  

Rovnako vedia poslúžiť ako zdroj informácií a podkladov pri rôznych aktivitách spoločnosti Profesia akými sú napr. Akadémia pre riaditeľov, Výpomoc so srdcom alebo anketa Najzamestnávateľ. Využívame ich každoročne aj pri príprave rebríčkov absolventov, pri tvorbe prieskumov alebo pri príprave Ročenky trhu práce.

V neposlednom rade využívame dáta Profesie pri príprave klientskych analýz. Ide o analýzy trhu práce, ktorú pripravujeme pre klientov na mieru podľa toho, ktorú oblasť trhu chcú preskúmať a na aké otázky hľadajú odpovede.

Čo znamená analýza dát trhu práce? Čo si môžeme pod tým predstaviť?

Analýza trhu práce je založená primárne na našich dátach o pracovných ponukách a údajoch o uchádzačoch. Popisujeme vývoj na trhu práce a aktuálnu situáciu z rôznych pohľadov. Analýza trhu práce môže byť zameraná na všeobecný pohľad, to znamená, že opisuje, aký je dopyt po zamestnancoch v jednotlivých odvetviach a regiónoch, aká je štruktúra pracovných ponúk, sleduje tiež mieru nezamestnanosti, ekonomickú situáciu a dostupnosť uchádzačov.

Ďalej sa analýza môže zamerať na konkrétne oblasti a skúmať napríklad demografiu uchádzačov, platové podmienky, porovnávať atraktivitu inzercie klienta s konkurenciou alebo analyzovať, aké faktory vplývajú na úspešnosť pracovných ponúk.

Každá analýza obsahuje grafy, prehľadové tabuľky s popisom výsledkov a zistení. Klientovi pripravíme aj rady a odporúčania čo sa týka inzercie, ak výsledky analýzy ukážu priestor na zlepšenie alebo zmenu.

Čo môže dátová analýza priniesť HR manažérovi alebo recruiterovi?

Naše analýzy môžu pomôcť personalistom zorientovať sa v aktuálnom dianí na trhu práce a priniesť detailnejšie informácie o situácii v konkrétnom odvetví. Analýza vie pomôcť napríklad pri nastavení konkurencie schopných mzdových podmienok alebo klientovi ukáže, aký typ uchádzačov sa zaujíma o jeho inzerciu. Prehľad o štruktúre a objeme pracovných ponúk v odvetví alebo pohľad na úspešnosť konkurenčných ponúk poskytne klientovi informácie, ktoré zužitkuje pri náborovom procese.

Na aké typy analýz sa Profesia špecializuje?

Pripravujeme niekoľko typov analýz, z ktorých každá skúma a analyzuje trh práce z iného pohľadu. Vyššie som spomenula, čo obsahuje všeobecná analýza trhu práce. Ďalej pripravujeme analýzu uchádzačov a analýzu konkurencie.

Rovnako pripravujeme analýzu platov a benefitov, v ktorej kombinujeme dáta o platoch z pracovných ponúk a dáta získané priamo od zamestnancov z portálu Platy.sk.

Zaujímavé informácie vie poskytnúť analýza faktorov úspešnosti. Táto analýza dáva do súvislosti rôzne charakteristiky pracovnej ponuky, ako napr. typ pracovného pomeru, dĺžka a jazyk inzerátu, dizajn ponuky, plat alebo aj to, či inzerát ponúka prácu z domu a v akom rozsahu s celkovým záujmom uchádzačov. Vieme tak povedať, ktoré charakteristiky ponuky vplývajú pozitívne a ktoré negatívne na výsledný počet reakcií.

Odlišným typom analýzy je tzv. Feedback Survey. Ide o prieskum, ktorý získa odpovede priamo od uchádzačov, ktorí sa nachádzajú na stránke konkrétnej ponuky. Vieme tak zistiť, prečo uchádzači na ponuku nakoniec nereagovali – čo im v ponuke chýbalo, prečo bola pre nich málo atraktívna.

citácia

Aké analýzy sú najviac žiadané?

Najčastejšie klientov zaujíma porovnanie s vybranými konkurenčnými spoločnosťami a zhodnotenie úspešnosti ich online náboru. Pravidelne pripravujeme aj platové analýzy v menšom alebo väčšom rozsahu, či už z údajov získaných cez prieskum Platy.sk alebo na základe Profesia dát o ponúkaných platoch.

Pomôže dátová analýza recruiterovi zistiť, kde hľadať kandidátov na určitú pozíciu?

Analýza môže klientovi ukázať, v ktorých krajoch je vyššia dostupnosť uchádzačov a naopak, kde je ich nedostatok. Taktiež vieme priniesť informácie o tom, aký typ uchádzačov na trhu prevláda pri konkrétnej pozícii alebo kategórii, či je odvetvie atraktívne viac pre absolventov alebo starších uchádzačov, pre stredoškolsky vzdelaných ľudí alebo absolventov vysokej školy. Tieto poznatky vedia nasmerovať klienta k lepšiemu cieleniu na možných kandidátov.

Aké pozície robia recruiterom najčastejšie problémy? A v čom by im pomohla analýza?

Momentálne je situácia na trhu práce naklonená skôr v prospech uchádzačov. Celkový počet dostupných pracovných ponúk vysoko prevyšuje predchádzajúce roky, dokonca aj predcovidové roky.  S tým súvisím pokles dostupnosti ľudí na trhu.

Dlhodobo najťažšie sa ale obsadzujú pozície s technickým zameraním, ako sú pozície z IT odvetvia, elektrotechniky a strojárstva. Analýza konkurencie napríklad ukáže klientovi, či napriek nízkej dostupnosti uchádzačov sú pre nich atraktívnejšie jeho ponuky alebo ponuky konkurencie. Regionálne porovnanie odhalí, či sa firme v niektorých krajoch darí lepšie ako v iných. Ak preskúmame správanie sa uchádzačov zistíme, aké iné pozície a iné odvetvia sú pre nich atraktívne, na aké ponuky reagujú a odhalíme prípadnú konkurenciu klienta naprieč trhom práce.

Rozoberme si ešte analýzu konkurencie. Ako takáto analýza vyzerá a čo všetko sa z nej firma dozvie?

Analýza konkurencie porovnáva úspešnosť online náboru spoločnosti s vybranými konkurenčnými firmami na trhu. Úspešnosť náboru hodnotíme z pohľadu troch základných metrík – koľkokrát si uchádzači zobrazili konkrétnu ponuku, koľko uchádzačov na ponuku zareagovalo a aký podiel zobrazení sa skončí aj skutočnou reakciou. Tieto tri metriky spolu popisujú, ako atraktívne sú ponuky pre uchádzačov. Všetky vymenované ukazovatele analyzujeme za obdobie 3-4 rokov, aby boli zachytené aj trendy a vývoj v čase. Výsledky vyhodnotíme pre ponuky klienta a pre vybranú konkurenciu. Spoločnosť tak vidí, či sú atraktívnejšie jej ponuky alebo ponuky konkurencie. Zároveň si môže overiť aj úspešnosť employer brandingovej a hiringovej stratégie. Rovnako analyzujeme jednotlivé metriky na regionálnej úrovni, aby klient dostal informácie aj o tom, v ktorých regiónoch je prípadne priestor na zlepšenie a kde naopak predbehol konkurenciu.

Sú analýzy pre každého, alebo sú doménou veľkých firiem?

Analýzy pripravujeme na mieru pre každého klienta osobitne. Pre každý typ analýzy máme špecifikované okruhy, ktoré ale vieme modifikovať a prispôsobiť požiadavkám klienta. Vieme pripraviť podrobnú rozsiahlu analýzu, ktorá skúma rôzne aspekty trhu práce a v podstate obsahuje všetky vyššie spomenuté typy analýz. Na druhej strane pripravujeme aj jednotlivé typy analýz samostatne alebo sa vieme zamerať len na základné informácie a pripraviť analýzu v menšom rozsahu.

Napísala Lucia Belanová
#Analýza #Rozhovor
Hodnotenie článku