Obraz akceptácie rozmanitosti ľudí na slovenských pracoviskách

27. apríla 2023
5/5
5 min

Bratislava 18. apríla – Spoločnosť Profesia realizovala unikátny prieskum, ktorý mapoval rozšírenie diverzity na pracovisku, postoje ľudí voči nej a skúsenosti s diskrimináciou. Online prieskum prebiehal postupne v dvoch etapách od 15. augusta až do 2. novembra 2022 v štyroch krajinách cez platový porovnávač paylab.com. Na Slovensku v ňom odpovedalo 4 363 respondentov.

Prieskum bol zrealizovaný už po tretíkrát. Po prvý raz to bolo v roku 2018, odvtedy sa opakuje každé dva roky. Prieskum je súčasťou programu Výpomoc so srdcom, prostredníctvom ktorého prináša Profesia riešenia pre inkluzívny trh práce.

Zastúpenie diverzity v pracovnom živote

Respondenti postupne odpovedali na otázky o tom, ako vnímajú na pracovisku ľudí so zdravotným znevýhodnením, LGBTI+ komunitu, ľudí patriacich k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, cudzincov, rodičov s deťmi do 10 rokov a ľudí nad 55 rokov.

Výsledky odhalili či sa zamestnanci a zamestnankyne vo svojej práci stretávajú s ľuďmi, ktorí patria do menovaných skupín. Na Slovensku takmer 40 percent respondentov uviedlo, že nemá takúto skúsenosť. „Odpovede respondentov naznačujú rastúci trend v podpore diverzity zo strany zamestnávateľa. Praktická skúsenosť s niektorými inakosťami na pracovisku je však stále nízka. Pričom práve osobná skúsenosť zásadne ovplyvňuje náš postoj,“ informovala CSR manažérka Profesie Anna Podlesná.

S kým sa na pracovisku stretávame najčastejšie?

Respondenti v prieskume odpovedali, že najviac sa v práci stretávajú s rodičmi s malými deťmi. Takúto skúsenosť deklarovalo 41 percent ľudí. „Naopak, len zhruba 14 percent ľudí má skúsenosť s LGBTI+ komunitou a 15 percent s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Kým prvá skupina sa často bojí priznať ku svojej inakosti kvôli vlastnému bezpečiu, druhí zas nedostanú ani šancu ukázať, ako vedia pracovať,“ zdôraznila Podlesná.

Medziročné porovnanie výsledkov ukazuje najväčší nárast skúseností najmä pri rodičoch s malými deťmi a kolegami nad 55 rokov. Za sledované obdobie sa však situácia pri väčšine sledovaných skupín výrazne nezmenila. Podiel ľudí, ktorí nemajú skúsenosť s ani jednou skupinou predstavoval v roku 2018 zhruba 43 percent, v roku 2020 to bolo 42 percent a najaktuálnejšie výsledky priniesli už spomínaných 40 percent.

Postoje k jednotlivým skupinám

Odpovede od respondentov priniesli výrazne rozdiely v akceptácii skupín medzi tými, ktorí s nimi majú skúsenosť a tými, čo nemajú. „Prieskum potvrdzuje, že práve skúsenosť prináša výrazne pozitívnejšie postoje. Vo všetkých prípadoch platí , že ak niekto zažil v práci kolegu alebo kolegyňu zo sledovaných skupín, ich postoj bol voči nim dvojnásobne pozitívnejší,“ vysvetlila Anna Podlesná.

Najnižší podiel akceptácie na pracovisku vidíme pri LGBTI+ komunite. Spomedzi respondentov bez skúsenosti berie spoluprácu pozitívne alebo ju akceptuje 34 percent. Neakceptujú ju 3 percentá. Zvyšok ľudí sa nechcelo vyjadriť. Spomedzi odpovedajúcich so skúsenosťou berie prítomnosť LGBTI+ na pracovisku pozitívne alebo ju akceptuje 73 percent a 5 percent ju neakceptuje.

Najvyššiu akceptáciu vyjadrovali respondenti rodičom s deťmi do 10 rokov a ľuďom nad 55 rokov.

Prístup k diverzite na pracovisku

Porovnanie s prieskumami z predošlých rokoch odhalilo pozitívny vývoj v podpore diverzity zo strany zamestnávateľov. Aktuálne ju vo zo strany svojej firmy vníma takmer 45 percent respondentov. V roku 2018 to bolo 41 a v roku 2018 32 percent.

Anna Podlesná informovala, že ľudia odpovedali tiež na otázky o tom, či si myslia, že má rozmanitosť pracovnej sily vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí: „Približne 48 respondentov nevie povedať, či to má negatívny alebo pozitívny vplyv. Ďalších 25 percent vníma pozitívny vplyv, 4 percentá negatívny a 23 percent respondentov odpovedalo, že diverzita podľa nich nemá na úspech firmy žiaden vplyv.“

Diskriminácia na pracovisku

Výsledky unikátneho prieskumu ukázali, že desatina respondentov má skúsenosť s istou formou diskriminácie v práci. Najčastejšie sa týkala veku, názoru a pohlavia. Z tých, ktorí zažívajú diskrimináciu na pracovisku, až polovica uviedla, že musia pracovať usilovnejšie, aby dosiahli rovnaké uznanie a zaobchádzanie ako ostatní. Tretina nám tiež uviedla, že ich práca je pod dôkladnejšou kontrolou ako práca ostatných a taktiež sa cítila v práci ponižovaná.

„Diskriminačne sa podľa respondentov správali nadriadení, ktorých uviedlo ž 73 percent respondentov so skúsenosťou s diskrimináciou. Ďalej to boli kolegovia, ktorých označilo 42 percent a zákazníci, ktorých označilo 8 percent respondentov,“ dodala Podlesná.

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová

nikola.richterova@profesia.sk

0917697725

Napísala Nikola Richterová
Hodnotenie článku