Zamestnaní majú vyššie vzdelanie i platové očakávania

4. novembra 2015
5 min

S neustále rastúcim počtom nových pracovných ponúk, kedy sa stal október druhým najsilnejším mesiacom v roku 2015 a počet nových pracovných ponúk vzrástol medziročne takmer o tretinu, rastie aj motivácia zamestnaných ľudí zmeniť súčasnú prácu. Spomedzi viac ako tridsaťtisíc životopisov, ktoré od začiatku júla pribudli na portáli Profesia.sk, tvorilo až 40% zamestnaných ľudí.

Vysokoškolské vzdelanie deklaruje podstatne viac zamestnaných ľudí

Na portáli Profesia môžu nájsť firmy životopisy ľudí hľadajúcich novú prácu s rôznym vzdelaním, vekom a aj platovými očakávaniami. Priemerný vek zamestnaných ľudí hľadajúcich novú prácu je 32 rokov, pričom u nezamestnaných je to 29 rokov. Priemerný nezamestnaný človek na našom portáli je teda o niečo mladší ako zamestnaný.

Nožnice sa otvárajú pri vyššom vzdelaní, kde najväčší rozdiel medzi zamestnanými a nezamestnanými je u ľudí s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa; takéto vzdelanie uvádza až 21 % zamestnaných a len 13 % nezamestnaných ľudí.

Zamestnaní očakávajú o 166 eur v priemere viac ako nezamestnaní

K rozdielu dochádza aj medzi platovými očakávaniami zamestnaných a nezamestnaných, kde rozdiel tvorí v priemere až 166 eur. Zamestnaní ľudia, ktorí sa iba obzerajú po lepších príležitostiach a netlačí ich čas pri hľadaní novej práce, majú viac očakávaní, ktoré by mala nová práca spĺňať, a aj ich kritériá sú podstatne vyššie.

Priemerné platové očakávania na Profesia.sk, 2015

Každý šiesty zamestnaný hľadá prácu v oblasti manažmentu

Zo všetkých nových životopisov, ktoré si počas štyroch mesiacov vytvorili uchádzači na portáli Profesia.sk, je možné zhodnotiť, že kandidáti vo svojich životopisoch deklarujú najväčší záujem o prácu v oblasti administratívy, obchodu, cestovného ruchu a dopravy. V týchto oblastiach je záujem o prácu u zamestnaných aj nezamestnaných podobný.

Najväčšie rozdiely medzi zamestnanými a nezamestnanými sú v oblastiach, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú alebo naopak nízku kvalifikáciu pracovnej sily. Príkladom sú oblasti manažmentu a pomocných prác. Zatiaľ čo každý šiesty zamestnaný uvádza, že hľadá prácu v manažmente, u nezamestnaných je to iba každý desiaty uchádzač.

Na druhej strane, v pomocných prácach vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu je situácia opačná; svoj záujem o prácu v tejto oblasti deklaruje iba každý desiaty zamestnaný, zatiaľ čo u nezamestnaných je to až každý piaty uchádzač.

Záujem uchádzačov na Profesia.sk podľa odvetví, 2015 The motivation of employees to change from their current jobs continues to grow with continued growth in the number of new job postings, which made October the second strongest month in 2015, with the number of new job postings increasing by nearly a third year-on-year. Those currently employed accounted for nearly 40% of the thirty thousand CVs added to the Profesia.sk portal since the beginning of July.

Employed persons report significantly higher levels of university education

The Profesia.sk portal provides companies with a broad range of CVs differing in terms of education levels, ages and salary expectations. The average age of employees looking for new jobs is 32, while the average age of unemployed is 29. The average unemployed person is therefore a bit younger than the average employed person on the portal.

The gap widens in the case of higher education, where the largest difference between employed and unemployed is among people with 2nd level university education; up to 21% of employed persons but only 13% of unemployed persons have attained this level of education.

 

Employees expect up to €166 more on average than unemployed persons

The differences between employed and unemployed persons continue with salary expectations, with an average difference of €166. Employed persons, simply looking for better opportunities and not under any pressure to find a new job, have more expectations for their new job and their criteria are significantly higher.

€944 €778
Employed Unemployed
Comparison of average salary expectations by employment status.
Source: www.profesia.sk

 

Every sixth employee is looking for work in management

Of all the new CVs created by job seekers over the last four months on the Profesia.sk portal, it is clear that job seekers show the highest interest in administration, sales, tourism and transport in their CVs. The level of interest among employees and unemployed is the same in these areas.

The greatest differences between employees and the unemployed are in areas that require a very high level or, conversely, very low level of qualifications. Management and assistance work are good examples of this. While every sixth employed person is looking for a job in management, only one in ten unemployed persons is looking for the same.

On the other hand, assistance work requires much lower qualification and the situation is reversed; only one in every ten employed persons is interested in such a job, while one in every five unemployed job seekers is looking for such a job.

 

Declared interest of job seekers

1.       Administration

2.       Sales

3.       Tourism, gastronomy, hotel business

4.       Transport, shipping, logistics

Employed Unemployed
5.       Management 5. Assistance work
6.       Economics, finance, accounting 6. Manufacturing
Source: www.profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Platy #Trh práce