Revolúcia v príspevku na stravovanie či úprava definície práce z domu. Pozrite si v skratke zmeny v Zákonníku práce platné od marca 2021

Legislatíva
10. marca 2021
6 min

[:sk]Príspevok na stravu vo forme gastrolístkov alebo hotovosti, 15. roční brigádnici, úprava dĺžky skúšobnej doby a presne definované podmienky domáckej práce. To sú najvýraznejšie zmeny v novele Zákonníka práce, ktoré platia od 1. marca. Pozrime sa na ne bližšie.

Zamestnávateľ musí dať zamestnancom na výber: gastro lístky alebo hotovosť

Snáď najväčšia a najviac komunikovaná zmena sa týka príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Novela Zákonníka práce ukladá zamestnávateľom povinnosť dať zamestnancom na výber, či budú príspevok na stravu dostávať v podobe stravných lístkov (gastrokarty) alebo ako hotovosť na účet. Táto zmena sa týka zamestnávateľov, ktorí neposkytujú zamestnancom možnosť stravovať sa v podnikovom zariadení (v kantíne) alebo v zmluvnom zariadení.

Zamestnávatelia si môžu vnútorným predpisom upraviť spôsob, akým dajú zamestnancom na výber, lehotu na rozhodnutie a ďalšie podrobnosti. Potom, čo si zamestnanec vyberie jednu z možností, minimálne 12 mesiacov nebude môcť svoje rozhodnutie zmeniť.

Nie všetci zamestnávatelia musia dať zamestnancom na výber hneď 1. marca. Pre tých, ktorí majú uzatvorené zmluvy s dodávateľmi stravných lístkov platí prechodné obdobie do 31. 12. 2021.

TIP: Na zmluvy.tulu.sk nájdete aj šablónu pre Rozhodnutie zamestnanca o výbere spôsobu zabezpečenia stravovania, ktorú si môžete rovno vytvoriť a hotovú stiahnuť.

Novela Zákonníka práce taktiež znižuje výšku maximálnej provízie pri nákupe stravných lístkov z 3 % na 2 % hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke. Gastrolístky by tak mohli byť pre zamestnávateľov lacnejšie ako doteraz.

Predĺženie skúšobnej doby

Skúšobná doba zamestnanca sa predlžuje o čas celodenných prekážok v práci na strane zamestnanca, ktoré vznikli počas skúšobnej doby. To znamená, ak zamestnanec počas skúšobnej doby neodpracoval celú zmenu, jeho skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň.

Predĺženie štatútu študenta do 31. 10.

Možnosť pracovať na základe dohody on brigádnickej práci má od marca viac študentov. Štatút študenta sa po novom vzťahuje aj na študentov maturitného ročníka a posledného ročníka prvého stupňa vysokej školy po ukončení štúdia až do 31. októbra rovnakého kalendárneho roka. Končiaci študenti si tak môžu cez letné mesiace jednoduchšie privyrobiť.

Rozšírené možnosti na brigádu pre 15-ročných

Ľahké práce budú môcť vykonávať aj osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku. Táto úprava otvára dvere ku letným brigádam tým, ktorí skončili prvý ročník strednej školy. Zamestnávateľ však bude potrebovať na vytvorenie vzťahu s takouto osobou povolenie od Inšpektorátu práce.

Presnejšia definícia domáckej práce a telepráce

Dlhodobá práca z domu spôsobená pandemickou situáciou prispela k doplneniu definície domáckej práce a telepráce v Zákonníku práce:

Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o domácku prácu, alebo teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. 

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec po dohode so zamestnávateľom vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností.

Domácka práca alebo telepráca musí byť zahrnutá v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne na mieste výkonu práce a na pracovnom čase. Pracovný čas sa môže rozvrhnúť podľa možností zamestnanca, alebo sa bude rešpektovať pružný pracovný čas, podobne ako je to pri práci v kancelárii.

Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť zamestnancovi všetky potrebné pracovné pomôcky. Zamestnanec môže používať aj vlastné zariadenia, v tom prípade je zamestnávateľ povinný prispieť na preukázateľné zvýšené výdavky zamestnanca v súvislosti s použitím vlastného náradia, zariadenia alebo predmetov na vykonávanie práce.

Zamestnávateľ musí rešpektovať právo zamestnanca „vypnúť sa“

Zamestnanec má právo nepoužívať pracovné prostriedky počas nepretržitého denného alebo týždenného odpočinku, ak vykonáva domácku prácu alebo teleprácu. To znamená, že v čase odpočinku, zamestnanec nie je povinný odpisovať na e-maily, vybavovať telefonáty či vykonávať pracovnú činnosť a zamestnávateľ to nesmie vnímať ako nesplnenie povinnosti.

Pribudla definícia pojmu zamestnanec trvale starajúci sa o dieťa

Po novinke z novely, ktorá od 1. 1. 2020 pridala 5 dní dovolenky mladým zamestnancom trvale starajúcim sa o dieťa, od marca poznáme aj presnú definíciu. Ide o zamestnanca, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa, vrátane osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Definícia tiež zahŕňa zamestnanca, ktorý má dieťa v náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

Odborová organizácia môže zastupovať zamestnancov firmy, iba ak sa medzi zamestnancami nachádzajú aj členovia odborovej organizácie. Zamestnávateľ však nemá prístup k zoznamu členov odborovej organizácie. Ak má teda pochybnosti o tom, či sa medzi zamestnancami nachádzajú členovia odborovej organizácie, ide o spor pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa.

Spor rieši rozhodca, na ktorom sa dohodne zamestnávateľ s odborovou organizáciou, alebo ho určí ministerstvo práce. Obe strany sú povinné poskytnúť rozhodcovi zoznam zamestnancov, resp. zoznam členov odborovej organizácie, ktorí sú zamestnancami daného zamestnávateľa. Rozhodca musí výsledok sporu oznámiť obom stranám do 30 dní od začatia riešenia sporu.

Plné znenie novely Zákonníka práce nájdete na tomto linku.[:]

Napísala Lucia Belanová
#Zákonník práce