O novej reakcii vás oboznámime notifikačným e-mailom

Produktové novinky
10. januára 2022
7 min

[:sk]Reakcie uchádzačov na pracovné ponuky je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré firmy pri nábore potrebujú. Vieme to aj v Profesii, rovnako vieme, že rôzne firmy preferujú rôzne prístupy. Preto si firma pri vytváraní ponuky u nás môže zvoliť reakciu bez životopisu, alebo si nastaviť dodatočné otázky, ktoré pomôžu nájsť tých najvhodnejších uchádzačov.

Reakcie od uchádzačov nájdete priamo v marku

Od 18. 1. 2022 vás o novej reakcii informujeme notifikačným e-mailom. Z e-mailu sa jednoducho prekliknete priamo na detail uchádzača v Profesii, kde nájdete všetky jeho prílohy a históriu. V prípade potreby si ju môžete aj stiahnuť. Reakciu uchádzača s prílohou už nebudeme posielať.  

Pracovné ponuky s vlastnou reakčnou linkou

V prípade, že používate v pracovných ponukách vlastnú reakčnú linku, reakcie od uchádzačov vám budú chodiť bez zmeny, tak ako doteraz.

Odosielanie reakcií do externého ATS systému

Ak používate vlastný ATS systém, alebo systém na správu uchádzačov tretej strany, umožníme vám odosielať si do neho reakcie. V nastaveniach marku si môžete vybrať spôsob, akým chcete reakcie odosielať:

 1. Link pre odosielanie konaní – získate odkaz s exportom reakcií.
 2. Link pre odosielanie reakcií – zadáte adresu, na ktorú sa majú reakcie posielať.

Odporúčame poradiť sa s dodávateľom vášho ATS alebo interného systému, ktorý spôsob je pre vás vhodný. Detailný návod si môžete pozrieť aj v časti Pomoc.

Čo to znamená?

 • Viac prehľadu pri práci s uchádzačmi. V marku máte okamžite prístup ku kompletným informáciám, môžete s uchádzačom komunikovať alebo si naplánovať pohovor, uvidíte históriu komunikácie či poznámky.
 • Sto percentnú dohľadateľnosť reakcií. Stop strateným e-mailom, reakciám v spame či príliš veľkým prílohám.
 • GDPR pod palcom. Po uplynutí doby platnosti súhlasu ku spracovaniu osobných údajov sa uchádzač automaticky anonymizuje. Eliminujete tak akékoľvek riziko z pohľadu porušenia GDPR.
 • Sme šetrnejší k planéte. Jeden e-mail s prílohou predstavuje 50g emisií CO2 v porovnaní s e-mailom bez prílohy, ktorý predstavuje iba 4g emisií CO2 .

 Ako vás budeme o reakcii od uchádzača informovať si môžete pozrieť aj v pripravenej infografike.

 

Vo Firemnej zóne nájdete všetko potrebné na úspešný nábor

Nedávno sme dali Firemnej zóne nový dizajn a pre každého klienta sme sprístupnili sekciu Vaši uchádzači z marku. Záleží nám na tom, aby klienti Profesie mali u nás všetko potrebné na úspešný nábor nových kolegov, od vytvorenia ponuky, jej dizajnu a zobrazovania a následne na prácu s uchádzačmi. V sekcii Vaši uchádzači v marku máte ku každej vytvorenej pracovnej ponuke automaticky priradené konanie. V ňom sa vám zbierajú uchádzači. Vďaka tomu máte perfektný prehľad, koľko reakcií ste dostali a hlavne uchádzačov si viete vždy dohľadať. Aj keď si konanie ukončíte, stále sa k nemu a k reakciám viete vrátiť. Vo firemnej zóne zvládnete celý náborový proces s prehľadom.[:en]Candidates’ applications are one of the most important things while hiring new employees. We in Profesia know this and we know that various companies need various solutions. That’s why a company can choose an application without CV or set additional questions to help find the most suitable candidates white creating a job ad.

You will find your applications directly in mark

From 18. 1. 2022 we will notify you about new applications via a notification email. The detailed application with attachments can be seen via click through button in the e-mail. From the email you can directly link to the applicant’s profile in Profesia, where you’ll find their attachments and history. In you need, you can also download the application. We will no longer send e-mails with complete applications.

Job ads with a custom link for applications

If you use a custom link for applications, you will receive job applications without changes, the same way as you have been by now.

How to send applications to an external ATS

If you use your own ATS or applicant tracking system by a third side, you can send your applications to it. You can choose the way, how you want to send the applications in your mark settings.

 1. Link for selection processes list – receive a link with the export of applications
 2. Link for applications to be sent to – insert an URL address, that you want the applications to be sent to.

We recommend consulting your ATS provider, or specialist for your internal system, which way is the right for you.

What does it mean?

 • Better overview while working with applicants. In mark, you will find all necessary information, you can communicate with candidate right away or plan an interview, you will all your communication history as well as notes for the candidate.
 • There will be 100 percent traceability of applications. Stop to lost emails, applications in spam folder or attachments that are too big.
 • You’ll have GDPR under control. After the consent to process personal data is expired, the personal information of the applicant in mark will automatically anonymize.
 • We are planet friendly. One email with an attachment is responsible for 50g of CO2 emisions, whereas an e-mail without attachments estimates only 4g of CO2.

How exactly will you be informed about your new application, can be seen in our infographics below.

 

Everything you need for successful hiring can be found in your Company zone

Not too long ago, we gave a new design to Company zone and made the section Your applicants in mark available for everyone. We care that our clients would have everything they need for a successful hiring, from posting a job ad, the design of the job ad, to following evaluation and work with candidates. In the section Your applicants in mark, a new selection process is created with every new job posting. Your applications are collected there. So you’ll have perfectly clear overview about how much applications you received, and more importantly, you can always trace back your applications. If you end your selection process, you can still come back to your applications. Make your hiring process in Company zone with ease.[:]

Napísala Lucia Belanová